top of page

משרד הרווחה, ג׳וינט

פיתוח תורה מקצועית

פיתוח תורה מקצועית מתרחש באופן טבעי בכל ארגון בעת ההתמודדות עם אתגרים חדשים.

חברת ROM מציעה פתרון ייחודי לפיתוח תורה מקצועית שתוצריה כוללים מודל, גופי ידע וכלים מלווים.

התהליך שהופעל במאות פרוייקטים ייעודיים מקדם את יכולתם של לקוחותינו להשתפר ולשאוף למצויינות בעשייה.

bottom of page