top of page

חדשות- מרץ 2001

חברת KDI (חלק מחברת Fuji Xerox) פרסמה מחקר השוואתי חדש על ערך הידע כמשאב בחברות יפניות.

כמה ממצאים מעניינים:

א.  46% מהמשתתפים העדיפו את ניהול הידע תוך השארתו בלתי מעובד ומובנה (tacit) כאשר צורת שיתופו הנה בין פרטים בארגון.

54% מהמשתתפים תמכו בהסבה ועיבוד הידע (explicit)  וניהולו כנכס ארגוני משותף.

ב.  המשתתפים היפנים סוברים שרק 14% מהעובדים הנם Knowledge Workers "אמיתיים".

ג.  היפנים גורסים שבתנאי התחרות הקיימים בעסקים הם חייבים לאמץ אסטרטגיות ניהול ידע שמשמעותם:

  • הסבת ידע אישי, עיבודו והפיכתו לנכס ארגוני.

  • בניית מודל ניהול ידע לניצול מיטבי של שיתוף ניסיון.

  • סגנון עבודת ידע המבוסס על נוודי ידע.

  • קהיליות ידע ו- BA (ראה הסבר בגיליון דצמבר 2000  )

  • יצירת "עובדי ידע אמיתיים" בארגון.

bottom of page