top of page

פינת דרושים/מציעים - ינואר 2004

***ר.ב. מנהל ידע בחברה האחראי לתחזוקה שוטפת של מערכת ניהול הידעפיתוח מודלים והערכת עובדיםליווי והטמעה מול רכזי המידע בארגון והדרכת עובדי חברה משתמשי המערכת מחפש עבודה.

bottom of page