top of page

קוראים מגיבים- י.מ

שלום רב

לדעתי יש להתייחס לניהול ידע באל תהליך מתמשך ולא כפרוייקט. אכןהקמת / הזנקת התהליך / המערכת בארגון מצריך התייחסות כאל פרוייקטאולם יש לזכור שניהול ידע אינו מסתכם בהקמת מערכת והוא תהליך הנמשך ומשפיע על כל הארגון. האם יש התייחסות במאמר לתקופה שלאחר סיום הפרוייקט? י.מ.

תשובה:

את צודקת שיש להתייחס לניהול ידע כאל תהליך מתמשך ולא פרוייקט. אנו מאמינים כי הטיפול בנושא ניהול הידע מבוצע בשתי רמות:

בטווח הקצר והבינוני - ניהול הידע מבוצע כפרוייקט להתנעת הנושא ולהשלמת פערים והוא נמשך כשנה עד שלוש שנים.

בטווח הארוך - ניהול הידע מבוצע כדרך חיים ושיטת עבודה כוללת בארגון.

אם גם לכם יש תגובה- נא שלחו ונשמח לפרסם.

bottom of page