top of page

בינה עסקית בזמן אמת

עודכן: 1 בפבר׳ 2023

בינה עסקית, במובנו הקלאסי של המונח, היא, בלא ספק, כלי אסטרטגי רב עוצמה עבור ארגונים. באמצעות עיבוד, ניתוח ומניפולציה של כמויות עצומות של נתונים יכול הארגון להפיק מידע וידע חדשים, המאפשרים למוביליו לתכנן באופן מושכל אסטרטגיה ודרכי פעולה עתידיות. אולם, זהו כלי המספק מענה לצורך ארגוני, מהותי ככול שיהיה, אחד בלבד - צורך אסטרטגי. כאשר אנו מדברים על בינה עסקית בהקשר של מתן מענה גם על הצרכים הטקטיים של הארגון, אנו מדברים למעשה על בינה עסקית בזמן אמת, או באנגלית, Real Time BI.

הקושי של הבינה העסקית (במובנו הקלאסי של המונח) לתת מענה טקטי, נובע מהעובדה שהנתונים המעובדים הם נתונים המתייחסים לעבר (בין אם העבר הקרוב- מספר ימים, ובין אם העבר הרחוק קצת יותר- מספר שבועות או חודשים). ב- Real Time BI לעומת זאת, מוזנים ומעובדים הנתונים העסקיים למערכות ה- BI בזמן אמת, עוד בעודם מתרחשים. כך ניתנת לארגון תמונה על מצבו בהווה, ותמיכה טקטית להתמודדות ולמתן תגובות מיידיות לאותם האירועים. מכאן נובע השם הנוסף בו מוכרות מערכות ה- Real Time BI - בינה עסקית מבוססת אירועים- Event-Driven BI. זאת ועוד, כאשר מבוצעת במערכות השוואה של נתוני ה- Real Time BI לדפוסי העבר, גוברת יכולת הארגון לזהות בעיות או הזדמנויות ולפעול לאורן באופן מושכל ופרואקטיבי.

ה- Real Time BI מתאפשר הודות להתפתחויות שאירעו בשנים האחרונות בטכנולוגיות ה- BI אשר אפשרו לקצר את הזמן שבין התרחשות האירועים לבין הנגשתם לגורמים השונים הזקוקים להם. התפתחויות אלה באות לידי ביטוי הן בזמן שלוקח לאסוף את הנתונים והן בזמן שלוקח לנתחם. השאילתות המורכבות המבוצעות על כמויות הנתונים העצומות, שנמשכו בעבר מספר שעות, אורכות כיום שניות בודדות בלבד. כמו כן, תהליך איסוף הנתונים התקצר באופן משמעותי הודות למחשוב יעיל יותר בנקודות הקצה הארגוניות. כך מסוגלות כיום מערכות ה- Real Time BI להציג נתונים מעובדים בטווח הזמן הדמיוני כמעט שבין אלפית השנייה לכמה שניות.

הטמעת מערכותReal Time BI בארגון, ולא פחות מכך הטמעת תהליכי עבודה שיובילו לשימוש אפקטיבי בנתונים המונגשים, אינן זולות. על כן, לפני הכנסת מערכות אלה, יש להבחין בין נתונים ומידע אותם יש הכרח להנגיש בזמן אמת (Must be real time), נתונים ומידע שלהנגשתם בזמן אמת ערך מוסף מוגבל בלבד ( Nice to have real time) ובין נתונים ומידע שכלל אין צורך להנגישם בזמן אמת (not at all real time). לפיכך, בבואנו להטמיע פתרון BI, מומלץ, ראשית, לשאול את עצמנו, ועוד יותר מכך את הלקוחות השונים של המידע, מהו הזמן בו הם זקוקים למידע, ולהתאים את פתרון ה- BI בהתאם לכך.

מקורות:

Comments


bottom of page