top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר עדנה פשר

מאזן הון אינטלקטואלי

עודכן: 10 בינו׳ 2023

אחת התופעות המרתקות בעולם העסקים היא הפער העצום בין שווי חברה על פי המאזן החשבונאי לבין שווי השוק שלה. פער זה משקף, למעשה, את שוויים של אותם נכסים בלתי מוחשיים של הארגון אשר אין להם כל ביטוי במאזן החשבונאי. לדוגמא: ידע של עובדים, ידע ארגוני, התמחויות, שביעות רצון לקוחות, פטנטים, תשתית טכנולוגית וכו'. משאבים אלו ואחרים מתקבצים יחד ליצירת ההון האינטלקטואלי (INTELLECTUAL CAPITAL).

מאזן ההון האינטלקטואלי מציג את גורמי המפתח להצלחה (המוחשיים והאינטלקטואליים), המעניקים לארגון יתרונות יחסיים על פני ארגונים אחרים. כמו-כן, הוא משמש כלי ניהולי, המשלים את התכנון האסטרטגי בארגון: כהמשך לתהליך החשיבה על עתיד הארגון, חושף המאזן את יכולות הליבה ואת יתרונותיו היחסיים של הארגון ומספק בסיס להשוואה ויעדים מדידים לשיפור בעתיד.

מדידת ההון האינטלקטואלי בארגון מבוססת על מודל שפותח ויושם על ידי לייף אדבינסון, לשעבר סגן נשיא לניהול ההון האינטלקטואלי בחברת "סקנדיה", חברה שבדית המתמחה בשירותים פיננסיים. המודל שפיתח לייף אדבינסון, הידוע כ- SKANDIA NAVIGATOR מאפשר קבלת תמונה מאוזנת של ההון הפיננסי וההון האינטלקטואלי בארגון.


מודל SKANDIA

המודל מתאר את מוקדי ה- IC השונים הקיימים בארגון ואת מערך הקשרים ביניהם. בנוסף לכך ממקם המודל את המוקדים השונים במערך הזמן מבחינת השפעתם על הארגון. המודל בנוי במבנה של בית המורכב מ- 5 מוקדים, אשר אינטראקציה פורייה ביניהם מובילה ליצירת ערך וידע בסביבה התחרותית.

להלן המודל:


תרשים מודל SKANDIA

על פי המודל, ניתן לראות כי ההון הפיננסי (המתבטא במאזן הפיננסי) מרכיב את גג הבית ומהווה את ההיסטוריה ואת ביצועי העבר, שאינם בהכרח מלמדים על ביצועי העתיד. עמודי התווך הם ההון התהליכי והון הלקוחות, שהם מוקדי ההון עליהם מתבססת פעילות ההווה של החברה. ביסודות הבית ממוקם הון ההתפתחות והחדשנות, המודד כיצד הארגון מכין את עצמו לעתיד ובמרכז הבית, באינטרקציה עם כל המוקדים, ממוקם ההון האנושי. על פי המודל, ניתן לראות כי ההון הפיננסי (המתבטא במאזן הפיננסי) מרכיב את גג הבית ומהווה את ההיסטוריה ואת ביצועי העבר, שאינם בהכרח מלמדים על ביצועי העתיד. עמודי התווך הם ההון התהליכי והון הלקוחות, שהם מוקדי ההון עליהם מתבססת פעילות ההווה של החברה. ביסודות הבית ממוקם הון ההתפתחות והחדשנות, המודד כיצד הארגון מכין את עצמו לעתיד ובמרכז הבית, באינטרקציה עם כל המוקדים, ממוקם ההון האנושי.


מהו הערך המוסף של מאזן ההון האינטלקטואלי ?

פוטנציאל צמיחה המאזן מאפשר ללמוד על פוטנציאל הצמיחה של הארגון באמצעות המחשת תהליכי החדשנות והפיתוח המתרחשים בו. הערכת שווי מאזן ההון מאפשר לבצע הערכות שווי של חברות בצורה מדויקת ומהימנה יותר בשל קבלת מידע טוב יותר על הפוטנציאל בעתיד. יתרונות יחסיים מאזן ההון מבליט את יכולות הליבה של הארגון המקנים יתרונות יחסיים על פני ארגונים אחרים. השלמת תכנון אסטרטגי מאזן ההון הוא כלי המשלים את התכנון האסטרטגי, מכיוון שמלבד הגדרת חזון, יעדים ומדדים לביצוע, המאזן מסייע למנהלי הארגון לנווט למימוש האסטרטגיה, תוך מעקב ובקרה תקופתיים. כלי שיווקי מאזן ההון הוא כלי שיווקי רב עוצמה עבור הארגון בשוק המקומי ובשוק הבינלאומי. מאזן ההון מאפשר לארגון המעונין במשקיעים ובשותפים אסטרטגיים להציג את סך נכסי הארגון, הסמויים והלא סמויים, המצביעים על פוטנציאל הצמיחה בעתיד.


Comments


bottom of page