top of page
  • תמונת הסופר/תנטע לי סנדורמסקי

מרכז מצוינות בינה עסקית

עודכן: 1 בפבר׳ 2023

יחידות עסקיות רבות מיישמות פתרונות BI באופן עצמאי, אשר נותנות מענה לצורך תפעולי ייחודי. האסטרטגיה הכוללת של הארגון וצרכיו הרוחביים אינם נלקחים בחשבון בעת אפיון פתרונות אלה וכן בנייתם מושתתת על משאבי היחידה המוגבלים.

ארגון השואף לנהל את פרויקט ה-BI באופן מרוכז וליהנות מהקצאת משאבים אופטימאלית יקים צוות BICC, אשר יאפשר הטמעה מוצלחת ואפקטיבית של מערכות ה-BI ביחידות השונות. BICC (מרכז מצוינות בינה עסקית - Business Intelligence Competency Center) הינו צוות מרכזי חוצה ארגון אשר תומך ומקדם את אפקטיביות השימוש במערכות ה-BI בכל מחלקות הארגון. תפקידו להתוות מדיניות ליישום פתרונות ה-BI במחלקות השונות וליצור תשתית טכנולוגית משותפת, אשר תענה עד כמה שניתן על צרכיהן. מנקודת מבטו הרחבה והרוחבית, יכול הצוות להקצות משאבים בצורה אופטימאלית לפרויקטים השונים ולקבוע סדר עדיפויות אשר ישרת את האסטרטגיה הארגונית.

אולם, לא כל קבוצה ריכוזית המטפלת ב BI הנה BICC. ייחוד נוסף לצוות זה הוא השילוב של בעלי תפקידים עסקיים מהארגון, אשר אמונים לכך שהפתרון, המאופיין על ידי אנשי מערכות המידע, יענה על צרכיהם העסקיים ויהווה ערך מוסף בתהליך קבלת ההחלטות של מנהלי הארגון.


הרכב צוות BICC- ניתן לחלק את צוות BICC לארבעה קבוצות עיקריות:

  1. קבוצת התשתית: בקבוצה זו ייקחו חלק מנהלי מערכת, מפתחי אפליקציות, ומנהלי מחסני הנתונים בארגון.

  2. קבוצת הנתונים: נציגי קבוצה זו הינם בוני מודולות הנתונים ומומחי ה-ETL.

  3. קבוצת הממשק: נציגי קבוצה זו יהיו מפתחי ה- Dashboard אשר אמונים על הנגשת מערכות ה-BI למשתמשים.

  4. הקבוצה העסקית: בקבוצה זו ייקחו חלק האנליסטים ואנשי הפיתוח העסקי וכן נציגים של היחידה העסקית בה מיושם פתרון ה-BI.

ככל שהצוות יהיה מגוון יותר ויכלול שותפים מיחידות רבות בעלי תחומי התמחות שונים, כך גדלה ההכרה הארגונית במהלך וכן תיווצר רוח גבית לקידום הפרויקט והטמעתו בשטח. המשאב האנושי של הצוות יכול להיות מוקדש כולו לפעילות ה-BI (כלומר צוות במשרה מלאה) או להיות מושתת על בעלי תפקידים בארגון אשר מקדישים חלק מזמנם לצוות ה-BICC. הנ"ל תלוי בצרכי הארגון, בבידול בין היחידות העסקיות וכמובן בתקציב.

גיבוש החזון

חלק ליבתי מפעילות הצוות הוא גיבוש החזון הארגוני בתחום ה-BI והקניית כלים להגשמתו ביחידות העסקיות באופן סדור ואחיד. נמנה מספר סוגיות שעולות בעת גיבוש החזון ועל הצוות לתת את הדעת עליהן:

  • החלטה על סדר עדיפויות – האם בידי אנשי ה-IT או אנשי העסקים?

  • בניית פתרון על בסיס מטרות עסקיות ולא על בסיס יכולות טכנולוגיות

  • כיצד לשלב את רעיונותיהם של בעלי תפקידים אשר יישמו פתרונות BI מחלקתיים?

  • כיצד למדוד את הצלחת הפרויקט? האם דרך ריבוי משתמשים? האם דרך ROI?

  • אילו תשתיות ומשאבים יהיו משותפים לכלל הארגון? ועל אילו דרישות יחידניות כדאי לתת מענה בנפרד?

לסיכום, המפתחות לצוות BICC מוצלח נעוצים באינטגרציה נכונה של כל בעלי הניסיון הן בתחום הטכנולוגי והן בתחום העסקי אשר יהוו מרכז תמיכה וסיוע לכל מנהלי הפרויקטים בתחום ה-BI וינחו את פעילותם בהתאם לאסטרטגיה ארגונית אחידה.

Comments


bottom of page