top of page
  • תמונת הסופר/תטל אלון

ניטור - Monitoring

עודכן: 10 בינו׳ 2023

ניטור הינו היכולת להבין מה קורה כעת או מה קרה בעבר בארגון, והוא מהווה חלק אינטגראלי מניהול ביצועים. מטרתו, כמובן, לסייע לפן העסקי, החל ממדידת רמת מימוש האסטרטגיה הארגונית בפועל, ועד רמת מדידת ביצועי קו ייצור / מכירות ועוד.


ניהול ביצועים ניהול ביצועים כולל התייחסות לשלוש שכבות פעולה: 1. ניטור: ניטור הנו, כאמור, היכולת להבין מה קורה כעת או מה קרה בעבר בארגון, לדוגמה, מה היה מחזור המכירות של כל מוצר. 2. ניתוח: היכולת להבין מדוע מתרחשים או התרחשו מגמות מסוימות ו/או תוצאות מסוימות בארגון, לדוגמה, מדוע היקף המכירות של מוצר X קטן ולא של מוצר Y? 3. תכנון: יכולת הארגון לחזות מה יקרה ולהתוות דרכי פעולה למימוש התחזית האופטימאלית, לדוגמה, שיפור היקף המכירות הכולל ב20% באמצעות החדרת מוצר נוסף לשוק.

שלוש השכבות האמורות מתבססות זו על זו, כפי שמומחש בתרשים הבא:


שרטוט המתאר את שלוש שכבות פעולהבכדי לשפר את הביצועים הארגוניים יש לשפר את יכולת קבלת ההחלטות של הארגון. האחרונה כדאי שתתבסס על ביצועים מה"שטח", על נתונים אמיתיים ועדכניים ועל ניתוח מגמות. אין מן הנמנע כי נקודת המבט המוצגת בתרשים הינה bottom up: איסוף נתונים ומידע מה"שטח" וניתוחם (bottom) לכדי מימוש האסטרטגיה הארגונית הלכה למעשה (up).


ובכן, מהו אותו שלב התחלתי בניהול הביצועים – שלב הניטור?

ניטור עוסק בזיהוי המתרחש בארגון. דוגמאות:

  • התרעה על עליה במכירות של מותג.

  • הצבעה על עליה בימי מחלה ממוצעת של עובדים.

  • התרעה על תפוסת מלון גבוהה מאד, או לחילופין כמעט ריקה עבור תאריכים מסוימים.

ניטור, על סמך מה שניתן ללמוד מדוגמאות אלו, הוא פעמים רבות בעל ייחוס: ייחוס למדד קבוע (תפוסה מרבית) או ייחוס לאותו ערך של נתון בממד אחר (זמן/מוצר/מקום ועוד).

ניטור יופיע בשלוש תצורות מקובלות: א. דיווח. דו"חות על המתרחש. אפשרות הצבעה על מגמה. ב. התרעה. הצבעה על חריגה. ג. אוטומטי. גורם למערכת לקבל החלטות עצמאיות על סמך הנתונים. בחלק מרשתות בתי המלון בארה"ב, משתנים מחירי החדרים במלון אוטומטית בהתאם לתפוסה (המחיר עולה כאשר התפוסה גבוהה).


מטרת הניטור היא לתמוך בהחלטות בכל הרמות- ברמה האסטרטגית, ברמה הטקטית וברמה התפעולית. אולם, אין ספק, שעיקר פעילות הניטור, הנה בשתי הרמות התחתונות, הטקטית והתפעולית; בהחלטות המתבססות על נתונים ומידע מן "השטח".


ניטור נכון מציב לנגד עינינו מראה המשקפת נכונה את המצב הנתון של הארגון בכל נקודת זמן.

ישכילו המנהלים לעשות אם ישקיעו את המשאבים הנדרשים ליצירת "אבני בניין" איכותיות לניטור (נתונים, מידע ומדדים) ויתבססו על אותן "אבנים" כצעד ראשון בקבלת ההחלטה הנכונה.


Comments


bottom of page