top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

קידום נושא ע"י שילוב Discussion group (פורום) אד הוק

קידום נושא ע"י שילוב Discussion group (פורום) אד הוק יש לך לפעמים נושא "חם" שברצונך להעלות על סדר היום בדחיפות ולהביא למודעות כל עובדיך? לכולם זה קורה. בד"כ אלו נושאי הפקת לקחים, בטיחות עבדים, נהלים או הנחיות חדשות. אבל מה קורה אם מדובר בכמות עובדים גדולה ומפוזרת? איך אפשר להגיע לעובדים ביעילות ובפרק זמן קצר? שיטה מעניינת לקידום נושא, משלבת מפגשי דיון מקומיים ופרונטאליים עם פורום (Discussion group) הנפתח אד-הוק לזמן קצוב (אפילו מספר שבועות). למשל, אם נרצה לקדם את רמת בטיחות העובדים בארגון , נקיים מס' כנסים מרוכזים בנושא במקומות מרכזיים ובשאר המקומות (בארץ ובעולם), נדון בנושא בפורום וירטואלי ע"י העלאת דיונים מעניינים שהתפתחו בכנסים. השלבים:

לאחר שהוחלט על נושא וגובשו התכנים שיש להעביר בו:

  1. נקיים לפחות כנס פרונטאלי אחד לקבוצת עובדים גדולה בו יוצג הנושא ותינתן אפשרות לקיום דיונים (קבוצות דיון קטנות או דיון פומבי). מומלץ שהכנס יסתיים עם מתן כלים ליישום הנושא.

  2. במקביל לכנס, או מיד לאחריו,יוקם לפחות פורום וירטואלי (Discussion group) אחד באותו נושא בו יוצגו התכנים שהועברו בכנס ותינתן האפשרות להמשך דיון או פתיחת דיונים חדשים בנושא.

  3. מומלץ שלקבוצת דיון יהיה מנהל דיון שיציג נושאים לדיון ויעודד שימוש בקבוצה.

  4. הפורום יוסר לאחר תקופה קצרה לאחר ווידוא הטמעת הנושא ומיצויו. לסיכום, בדרך כלל אנו מתמקדים בשיתוף ידע לטובת צרכים בינוניים וארוכי טווח, אך אותם כלי ניהול ידע יכולים לסייע בהפצת ידע גם עבור צרכים קצרי טווח ואד-הוק באותה מידה. בהצלחה!


Comments


bottom of page