top of page
 • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

The Art of Powerful Questions - סיכום ספר

ו

סימני שאלה

וThe Art of Powerful Questions: Catalyzing Insight, Innovation, and Action הוא ספרון דיגיטלי קצר (12 עמודים) שנכתב על ידי Eric Vogt, Juanita Brown and David Isaacs ופורסם בשנת 2023.

בספרון הם עומדים על היתרונות הגלומים בשימוש בשאלות עוצמתיות (Powerful Questions) ומציעים כלים כיצד לפתח שאלות שכאלו.

סיכום זה הינו בבחינת מתאבן- וכמובן מומלץ לפנות למקור: לקריאה


עיקרי הדברים

תרבות המערב ברובה מכוונת אותנו להתמקד בתשובות ופתרונות, ואולי לכן שמה פחות דגש על שאילת שאלות. יוצאת דופן היא גרמניה, ששם אפילו ניתן למצוא בעלי תפקידים בארגונים גדולים האחראים על שאילת שאלות.


מאפייני שאלות עוצמתיות:

 • יוצרות סקרנות בקרב המקשיב

 • מעוררות שיחה רפלקטיבית ושאלות נוספות

 • פרובוקטיביות חשיבתית; מכוונות קשב וממקדות תשאול

 • מציפות הנחות שמתחת לפני השטח ונוגעות במשמעות עמוקה

 • מייצרות אנרגיה להתקדמות ומזמינות יצירתיות כיוונים חדשים

דוגמאות:

 1. מה המשמעות של להיות אתי?

 2. מהן האפשרויות שטרם נלקחו בחשבון, שיכולות לסייע בנושא מסוים?


כדי לייצר שאלות עוצמתיות:

מבנה:

מומלץ לשאול שאלות שמתחילות ב ״לשם מה?״ ״למה״ ״איך״ ואפילו ״מה״ (לא מי, איפה, מתי, האם).

הערה: יש לשים לב לדרך הניסוח שלא תעורר תגובה הגנתית שמנטרלת את השאלה העוצמתית.


תיחום:

הרחבת התיחום, אך הגבלתו לתיחום בר השפעה לאנשים הרלוונטיים לשיח.


הנחות יסוד:

כמעט כל שאלה עוצמתית מניחה מספר הנחות יסוד בבסיסה. יש לקחת הנחות אלו בחשבון, ולעשות בהן שימוש מושכל.

 1. נטרול האשמות במצב לא רצוי

 2. חשיבה ביקורתית, המערערת חלק מהנחות היסוד, ושואלת שאלות המאפשרות חשיבה מחודשת.

 3. חיזוק הנחת היסוד של הזיקה של האנשים לנושאים שעל הפרק.


כדי לוודא ששאלה מנוסחת כשאלה עוצמתית, כדאי לתקף אותה מול מאפייני השאלות, כמוגדר לעיל ולחדד אותן בהתאם.


איך נערכים?

 • מכשירים את המנהלים והעובדים לשאול שאלות עוצמתיות.

 • בוחנים כיצד ניתן לשלב שאלות עוצמתיות בתהליכי העבודה באופן שוטף, או בחשיבה על שיפור דרך יישומן

 • בעידוד האנשים לשאלות עוצמתיות על ידי דוגמה אישית (בנושאים אסטרטגיים), בשיחות למידה, בעידוד דעות מגוונות, בהערכה חיובית לשאולים, בעידוד משמעות משותפת, קהילות ידע ועוד.


כדי שיצליח יש כמובן לתמוך בתרבות המבטיחה מרחב בטוח ואי חשש משיח פתוח.


יש כבר ארגונים שמיישמים. מה אתכם?

留言


bottom of page