top of page

מוביל ידע

אדם בארגון הנלהב מניהול ידע ומשמש כשגריר לנושא. מקדם את הערך של ניהול ידע, משתף ידע עם אחרים ומעודד אחרים להשתתף ביוזמות ניהול ידע. פעמים רבות ממונה כמוביל פעילות ניהול הידע ביחידה הארגונית בו משרת.ת.

bottom of page