top of page

חדשות- אוקטובר 2002

במשך השנה האחרונה GKEC קיימה דיונים לא פורמליים רבים ברחבי העולם על מנת ליצור את היסודות לבניית סטנדרטים לניהול ידע.

במסגרת דיונים אלו הוסכם על שימוש בכלכלה כמסגרת עליה ייבנו הסטנדרטים עבור כלכלת ידע וניהול ידע. הסכם זה טומן בחובו הורשה של הכליםהשפהההגדרותהתיאוריות והמודלים מתחום המיקרו והמאקרו כלכלה. עכשיו מתחילה העבודה האמיתיתתוכנית הסטנדרטיזציה של GKEC עוברת משלב המחקר והבדיקות לשלב פיתוח טיוטת הסטנדרטים הראשונה שאמור להסתיים בנובמבר 2002.

תהליך בניית הסטנדרטים מתואר באתר http://www.kmstandards.org/ וב – Yahoo groups הוקמו מספר קבוצות דיון בנושא.

נראה כי תחום ניהול הידע עולה מדרגה בחשיבות ומסתנן גם לעולם הכלכלה.

bottom of page