top of page

עוד חדשות...

והפעם על פרס מצטייני ניהול הידע

בראשון לאוקטובר השנה פתחנו במסורת חדשה. פעם ראשונה בישראל נערך טקס חלוקת פרסים למצטייני מחשוב ובתוכם גם למצטייני ניהול ידעטקס שחתם תחרות מפוארת (ומתוחה) בנושא. הטקסטקס פרסי האוסקר של ענף ה-IT אורגן ונוהל ע"י השבועון INFORMATION WEEK מקבוצת אנשים ומחשבים.

בתחרות היו עשרים קטגוריותובהן קטגוריה אחת ייחודית- קטגוריית ניהול הידע (שלא עסקה כלל במחשוב). חברות רבות נרשמו לתחרות ניהול הידע ולשלב הגמר עלו ארבעה ארגוניםבהן פעילות ניהול הידע אכן מפוארת: בנק לאומירפאלתנובה והתעשייה האווירית.

התחרות שבחנה היבטים של עשייה אך גם הישגיםנוהלה ע"י חבר שופטים בראשות מוריה לוי ובהם אנליסטיםיועצים ונציגי חברות בלתי תלויות האמונות על נושא ניהול הידע.

עצם קיומה של התחרותכמו גם תוצאותיההעידו שאכן התקדמנו בחמש השנים האחרונות וניהול הידע הנו פעילות ממשית ומתקדמת בישראל.

ברכות לזוכים אירית אשכנזי מבל"ליאיר דמבינסקי מרפאל ורוני דיין מתע"א. וכן- גם לחברינו דני ברכהמוביל מיזם עץ הדעתשזכה בפרס בקטגורית המגזר הצבאי בטחוני.

להתראות בתחרות שנה הבאה.


מאת מוריה לויROM Knowledgeware

bottom of page