top of page

פינת הלשון- Knowledge Half life

והפעם על :

“Knowledge Half life”- אמצע הדרך.

אמצע הדרך של הידע מוגדרת כנקודת הזמן בה רכישה של ידע חדש יותר כדאית (במונחים של עלות-תועלת) מתחזוקה/שימוש חוזר בידע הקיים.

כיום כאשר מתכננים ובונים מאגרי ידע חדשים, כולל אמצעי עדכון, מן הראוי שנזכור את נקודת אמצע הדרך. היא תגיע הרבה לפני שנחכה לה.

bottom of page