top of page

חדשות ינואר 2004

באירופה לא ממהרים לאמץ ECM

לאחרונהנערך סקר בקרב חברות אירופאיות לגבי קיום כלי ECM בארגון (כלים לניהול תוכן פנים ארגוני - Enterprise Content Management).

התוצאות באירופה היו מפתיעות. לעומת ארה"בשם לרוב החברות כבר קיים ECMהרי שבאירופה המצב שונה. ל- 60% עדיין איןולמחצית מאלו אין אפילו כוונה לרכוש כלי שכזה בקרוב.

מפתיע לא פחות הנו הגורם הממריץ לרכישת הכלים בארה"ב. לא שהצורך לא ברור (תחזוקת אתרים פנימיים ויישומי תוכן זולה הרבה יותר באמצעות כלי); אלאכך מתבררהאמצעי בו נוקטים יועצים וספקים להמרצת השוק בארה"בנעוץ דווקא בתקנות (governances rules) דוגמת ה-Sarbanes-Oxely Act. על מנת לעמוד בתקנות מחויבות החברות להוכיח קיומם של X תוכנות המיושמות בארגוןולפי היועציםאלו כוללים גם ECM.

ומה באירופה? גם להם תקנות. מעבר לכךחברות אירופאיות רוצות למכור גם בארה"ב. אלאשאף אחד עוד לא מצא את מוצרי ה- ECM ברשימות; אף אחדלמעט היועצים האמריקאייםכך מסתבר.

אז להבאכאשר אנחנו מתלבטים היכן להשקיע את תקציב ניהול הידעיש להתייחס לצרכים שלנו ולא לנהות רק אחרי המגמות בחו"ל.

ושובאין כאן להפחית מחשיבות כלי ה- ECM. הם באמת חשובים.

מאת מוריה לויROM Knowledgeware

bottom of page