top of page

חדשות- אוגוסט 2002

פורטלים ארגוניים – מהו השלב הבא?

לאור העובדה שפורטלים ארגוניים תופסים במהירות את מקומם בין הטכנולוגיות והצרכים העסקיים הארגוניים נערכו לאחרונה מספר מחקרים ע"י מקורות שונים שבדקו מהו השלב הבא בשוק הפורטלים. המחקרים חקרו היבטים שונים בהקשר של פורטלים. בחרנו להביא לידיעתכם כמה מהם:

מתוך המחקר שנערך ע"י קבוצת דלפי ניתן ללמוד ששנת 2001 היתה שנת שיא אך מאז חלה ירידה ברכישת פורטלים ארגוניים.

מתוך Meta Group שתי הבעיות המרכזיות הגורמות לכישלון הנן שמשתמשי הארגון מסרבים להכיר בפורטל ויש בעיות תשתית ביישומו דוגמת שירותי אבטחה. אלו מביאים וימשיכו להביא לביטול פרוייקטים שכן ROI (מדידת החזר השקעה) הוא כיום שם המשחק וישנו קושי בהוכחת ערך עסקי לחברה.


אך לא הכל פסימי ע"פ צ'ארלס לויס הרחבת ההשקעה של ארגונים בפורטלים בעתידתלויה ב – 3 מגמות החוברות יחד:

1. אינטגרציה הדוקה יותר עם יישומים אחריםתוך חיזוק הקשר לתהליכים עסקיים.

2. אימוץ הפורטל כליבת התשתית המחשובית.

3. יישום תדמית הפורטל עבור תפעול עם לקוחות.

bottom of page