top of page

חדשות- ספטמבר 2001

עובדי ניהול ידע אינם מרוצים מתפקידם.

מסקר שנערך השנה בהודו (!!) נבחנה רמת שביעות רצונם / שחיקתם של מספר קבוצות עובדיםביניהם עובדים שתפקידם בארגון הנו ניהול הידע. הסקר הקיף 150 בכיריםהמייצגים את המקצוע בהודו. 28% מהנשאלים לא היו שבעי רצון מהתפקידואילו רק 16% ציינו שביעות רצון גבוההו- 2% שביעות רצון קיצונית.

חמשת הפרמטרים העיקריים לחוסר שביעות רצון (בסדר זה) הוגדרו כ:

א. תוכן התפקיד.

 ב. קשרים בינ-אישיים. 

ג. סביבת העבודה.

 ד. הדרכה ופיתוח.

 ה. תקשורת.


חלק מנושאים אלוגם הוגדרו כגורמים לשחיקה גבוהה (אגב: מקום ראשון לשחיקה- אופק התפתחות אישית).

מעניין לציין:

  • היה פער גדול בין רמת "חשיבות התפקיד" לדרגת שביעות הרצון בפועל.

  • פיצוי ותגמול איבד את הבכורה בנושא השחיקה. ההסבר: משכורות גבוהות לבעלי המקצוע.

  • חוסר שביעות הרצון בולט יותר אצל עובדים מבוגרים יותר.

  • ו..נשים נמצאו שבעות רצון יותר מעמיתיהן הגברים.

מה אנחנו בישראל לומדים מכאן?

bottom of page