top of page

מה חדש ברום? יוני 2005

כמידי חודש, אנו חושפים מעט את פעילויות רום. החודש, אנו מבקשים להסב את תשומת לב כולם לפעילות ניהול ידע ההולכת ומתרחבת בקרב יותר לקוחות- תמיכה בניהול הידע מהשטח: בצד הפעילות האסטרטגית, המנוהלת באופן מרכזי, עתיר משאבים, עתיר זמן, אך גם ממוקד בפעילויות מוגדרות בלבד, עולה דרישה לאפשר ניהול ידע גם ע"י גורמים נוספים שלא תועדפו לפעילות המרכזית בשנה הקרובה. פעילות זו אינה מעידה עדיין על תרבות של ניהול ידע ארגונית, שכן היא מתמקדת, ברוב הארגונים, בהקמת אתרים ופעילויות שיתוף ידע בסיסיות. אולם: א) בהחלט הלה מעיד על מגמה של תחילת שינוי תרבותי במסע הארוך בו אנו פועלים. ב) על הארגונים להיערך, ולהיערך היטב, לפעילויות שכאלו, המחייבות התייחסות אחרת מהפרויקט המרכזי. בהחלט לא מומלץ להתעלם מהם, שכן לא תועדפו, אלא לתת מענה, שונה בהיקפו, שונה באופיו, אך מבוסס על אותן מתודולוגיות בסיס, לקיומו של ניהול ידע מבוזר בארגון. רום פיתחה שיטות וכלים לפיתוח מהיר עבור פרויקטי שטח שכאלו. לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו ונשמח לשתף גם אתכם. מאחלים לכולנו "צרות" טובות כאלה.

bottom of page