top of page

פינת הלשון- "יכולת ליבה"

והפעם על "יכולת ליבה":

יכולת היא צירוף של כישורים, כשרים וטכנולוגיות.

יכולת ליבה מבטאת ייחודיות ומקור כוח ארגוני ומורכבת מסך הלמידה, הכישורים והמיומנויות של פרטים ויחידות משנה בארגון.

יכולת לבה מובילה ליצירת ערך מוסף ללקוח; היא ייחודית לארגון וניתן על בסיסה ליצור יכולות, רעיונות, שירותים ומוצרים חדשים.

bottom of page