top of page

פינת הלשון- משאבות פסיביות ומשאבות אקטיביות

אך, לא תמיד אנו זוכים לכך שתהיינה משאבות אוטומטיות. לכן נדרשים אנו לשילוב משאבות מסוגים נוספים:


משאבות פסיביות- משאבות הדורשות מאמץ מינימלי מהמשתמש בכדי לסייע לנו, ולספק בידינו את הידע הרצוי. משאבות אלו משמשות על פי רוב לבחינת עדכניות של תכנים קיימים, ורק לעיתים אנו נעזרים בהם להוספת תכנים חדשים. דוגמא למשאבה פסיבית הנה משאבה המופיעה בסיומו של טיפ הניתן לעובד ומבקשת ממנו משוב על הטיפ. טכניקה אחת, הנה טכניקת ה- Dual Enter: טכניקה שבה העובד יכול ללחוץ במסך שלפניו על שני כפתורי Enter: אין לו תקורה לבחור בימני או בשמאלי, אך בעצם הבחירה, הריהו תורם ידע למאגר:


משאבות אקטיביות הנן משאבות בהן פונים באופן אקטיבי לעובד ומראיינים אותו על הידע הקיים אצלו. ברוב המקרים, למרות הקושי הרב הכרוך בכך, גם אלו נדרשים להשלמת התהליך.

bottom of page