top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

ניהול תכנים

אחד מתתי עולמות ניהול הידע קשור לניהול תכנים: Content Management. העוסק בניהול התוכן נתקל ודאי לא פעם בשלושה מושגים קשורים:


  • וContent Management Systemלהלן CMS.

  • וEnterprise Content Managementלהלן ECM.

  • וWEB Content Management להלן WCM.

לכאורה שלושת המושגים נראים נרדפים זה לזהאך לא כן הדבר: הראשוןה- CMS מייצג את המשפחה הכוללת של פתרונות לניהול תכנים. משפחה זו כוללת שתי תת-משפחות;

ה- ECM לניהול תכנים פנים ארגוניים.

ה- WCM לניהול תכנים המוכוונים לקהל הרחב (עולם האינטרנט).

הפתרונות המוצעים לשני סוגי הצרכים חופפים באופן חלקי בלבד. ECM למשלמתמודדים עם מקורות רבים של תכנים הבאים בתצורות וטכנולוגיות שונותויש לדעת לכוללם יחד. WCM לעומתם שמים דגש על תהליך WORKFLOW של אישור תכנים קפדני לפני הכרתו ברבים.

לפני רכישה של כל טכנולוגיה תומכת מומלץ לבחון את הצורך העיקריולהתמקד בפתרונות ייעודיים למשפחה האמורה בלבד. ישנם כמובן אלו שעושים גם וגם (ובדרך כלל גם מספקים קפה) אך עלותם גבוהה למדיאו לחילופיןרמת הפתרון בכל משפחהטובה פחות.

לשימושכם.


Kommentare


bottom of page