top of page

מאמר מהעולם- Changing the rules of the game - KM past and future

Changing the rules of the game - KM past and future

כמנהגנו מידי חודש אנו מביאים מאמר מהעולם המתאר מימוש ניהול ידע בארגון.

המאמר הפעם עוסק בשינויים העתידיים בכללי המשחק של ניהול הידע לעומת אילו שהיו בעבר. בעשור האחרון ניהול הידע התפתח כנדבך חשוב וכאחד מהתגרים הבסיסיים עימם התמודדו ארגונים מודרנייםאשר כלל בחובו ניהול ההון האינטלקטואלי והחברתיקידום הצמיחה ותמיכה בצורות חדשות של שיתוף ידע בעבודה. כיון נושא ניהול הידע נכנס לדרגה חדשה בהתפתחותו. המשימה עימה מתמודד נושא ניהול הידע הינה להבטיח הן הרחבה והן העמקה של הנושא בארגונים. המאמר נותן סקירה על ההתפתחות הצפויה בטכנולוגיה והשפעת ניהול הידע על IT ובכלל.

 לקישור לחץ כאן

bottom of page