top of page

מהו ניהול ידע?

מהו ניהול ידע?

תחום ניהולי לקידום יעדי הארגון, ההתמודדות עם סיכונים, יצירת ערך מוסף, יתרון תחרותי ומינוף הארגון לחדשנות, בהתבסס על הידע הארגוני.

כולל פתרונות לשימור, הנגשה, שיתוף ופיתוח הידע הארגוני​.

 

ניהול ידע משלב תפיסות, מתודולוגיות, טכנולוגיות שיטות עבודה ו- Best Practices, המסייעים לעידוד העובדים ליצור תוכן, לתעדו, לשתפו ולפתחו,  תוך דגש על ידע רלוונטי לאנשים הנכונים בזמן הנכון.

על אף העובדה כי פיטר דרוקר הציג את המושג לראשונה בשלהי שנות השישים של המאה הקודמת, התחום צבר תאוצה משמעותית במאה ה-21, כאשר ידע הפך למרכיב קריטי בהצלחת ארגונים ולגורם מבדל מרכזי בשוק התחרותי, ונשען כיום, בנוסף על המרכיב האנושי, גם על טכנולוגיות בינה מלאכותית בכלל, ובינה יוצרת (GEN AI) בפרט.

שימור ידע

תהליכי ניהול ידע הננקטים על מנת להבטיח הגנה על הארגון, המשכיות עסקית והפחתת סיכוני הידע שנובעים מעובדים שפורשים לגימלאות, עובדים שעוזבים את הארגון או עובדי שמשנים תפקידים בתוך הארגון. 

קהילת ידע

קהילת אנשים שחולקים ויוצרים ידע הנוגע לתחום מקצועי ספציפי.
 קהילות ידע מתקיימות בתוך ומחוץ גבולות ארגוניים. הן עשויות להיות רשמיות או בלתי-רשמיות, לצמוח באופן עצמאי או מובנה. - קהילות ידע נבדלות מסוגים אחרים של קהילות ורשתות בשלושה מאפיינים: הן מתמקדות בתחום ספציפי; חבריהן פעילים בתחום זה ויש אינטראקציה קבועה ביניהם 

(מקור: ISO30401- AMD.1: 2022)

הפקת לקחים

גישה הולסיטית הכוללת תחקור אפקטיבי, ניהול מאגר תובנות, והטמעת ידע נרכש בארגון, לקידום שיפור מתמיד ומצוינות תפעולית.

בינה יוצרת

הטמעה מושכלת של בינה מלאכותית יוצרת (GEN AI) בתהליכי עבודה ארגוניים וסיוע בקידום הארגון לשיפור ביצועים וחדשנות בהטמעת יכולות AI. 

ניהול ידע במרכזי שירות

תכנון והפעלת מאגרי ידע תומכי שירות מקיפים, המאפשרים איתור מיידי של  המידע לצורך מענה לכל פנייה.

כתיבת נהלים

בנייה מובנית של נהלים, הוראות עבודה ומסמכים נוספים, באופן המקל על התמצאות במסמכים, הבנה ויישום הידע הכלול בהם.

פתרונות טיפוסיים של ניהול ידע:

bottom of page