top of page

סיכוני ידע

בארגונים רבים נתקלים בתופעות דוגמת בריחת ידע בעזיבת עובדים, תלות בעובדי מפתח, חזרה על טעויות, תהליכי עבודה לא אחידים, ידע שנמצא אצל קבלני משנה, ורק אצלם.
חברת רום פיתחה מתודולוגיה לבחינת סיכוני ידע בארגונים ויודעת להציע גם מענים אפקטיביים בהתאם לסיכון ולהקשר.

למזער את אבדן הידע


בהרבה ארגונים נתקלים בתופעות דוגמת-

בריחת ידע בעזיבת עובדים

תלות בעובדי מפתח

חזרה על טעויות

תהליכי עבודה לא אחידים

ידע שנמצא אצל קבלני משנה, ורק אצלם

חברת רום פיתחה מתודולוגיה לבחינת סיכוני ידע בארגונים ויודעת להציע גם מענים אפקטיביים בהתאם לסיכון ולהקשר.


למאמרים בנושא >


לקוחות לדוגמה:

בתי זיקוק נפט, בנק ישראל,משרד המשפטים

bottom of page