top of page

פינת הלשון? Tacit Knowledge

והפעם:

Tacit Knowledge - ידע קיים שקשה להגדיר ולשתף. קיים עפ"י רוב ברמה אישית. כולל "Know Hows", מודלים חשיבתיים, אמונות ונקודות מבט והסתכלות.

דוגמא: "כשאני שומע את הצליל הזה, אני בודק את הקרבורטור".

bottom of page