top of page

קוראים מגיבים- אוריאל שטרית מנהל מידע עסקי.

איני חולק על תבנית העקרונות המפורטים לניהול הידע בארגון.

מנהלי הידע באשר הםמודעים לחשיבות העקרונות ומימושם. המכשלה המרכזית נעוצה לדעתי במודעות ובהפנמת החשיבות של הנושאבקרב מנהלי החברות. זהו היעד העיקרי לשכנוע בחשיבות הנושאברמה הפנים ארגונית.

מבחינתי זו היתה המשימה בעדיפות עליונה. לשמחתינתקלתי בהבנה ובשיתוף פעולה של הנהלת החברהשמכירה היטב בחשיבות הנושאמשתפת פעולה ותומכתבאמצעים ובדרכים הקיימות העומדות לרשותה.

מאחל לכלם הצלחה

אוריאל שטרית מנהל מידע עסקי.אם גם לכם יש תגובה- נא שלחו ונשמח לפרסם.

bottom of page