top of page

חדשות- יולי 2001

ההאטה הכלכלית מעיבה על כולנו. אולםלמרות ההאטההתחזיות לטווח הרחוק על עתיד ניהול הידע חיוביות:

הזמנים הקשים שעוברים על עולם ההייטקאינם משפיעים בהכרח על היקף ההשקעה של חברות בניהול ידע. מאחר וחברות רבות רואות בניצול הידע והמומחיות מבית ערך מחודשניהול הידע הולך ונעשה האמצעי הנבחר לצמיחת הארגון. ע"פ סקר שנערך ע"י eWEEK19.1% מהנשאלים דיווחו כי מוצרי ניהול הידע הם בראש רכישותיהםעוד לפני מוצרי האבטחה.

דו"ח שנערך ע"י IDG מראה ששוק ניהול הידע משגשגוהביקוש לשירותים מגמת עלייה. בארה"ב גדלו ההוצאות מ – $836 מליון בשנת– 1999 ל– 2.1$ בליון בשנת- 2001והתחזית צופה גידול ל– $6 בליון עד שנת- 2006. ארה"ב הינה נכון להיום המובילה בתחום ניהול הידעצעד חיובי נוסף שמסתמן הינו צמצום הפער במהירות. הצפי הוא שעד שנת 2005 שוק ניהול הידע הכלל– עולמי יגיע ל–$ 12 בליון.

התרחבות זוביחד עם המשך התמודדות החברות עם הטמעת תהליכי/שיטות ניהול ידעהביאה לכך שעיקר המאמצים יופנו לכיוונים של סיוע לתרבות לתהליכים עסקיים לשינויים בניהול ואינטגרציה כללית.

bottom of page