top of page

חדשות- יולי 2002

לאחרונה פיתחו החברות Sun Microsystems Inc.SAP AGBEA Systems Inc. ו - Intalio Inc. שפת XML מורחבת שמטרתה לתאר את הקשריםהממשקים והזרימה של מסרים המועברים במערכות WEB. השפהשמה בישראל (או יותר נכון ב- SUN): WSCI העומדים כראשי תיבות של- Web Service Choreography Interface.

השפה מאפשרת לתאר את התנהגותם של שירותי WEB במונחים של תלויות בין מסרים. חוקי סדרקורלציות בין מסריםאופן ההתנהלות במקרים חריגים הם כולם סוגים של הקשרים המתוארים.

השפה נותנתברמה הגבוהה יותרלמפתחים ולמעצבי המערכת כלים המאפשרים גם הגדרת הרכיבים הדינאמיים של המערכתולא רק הסטטיים. אנליסטים מתארים את השפה החדשההנמצאת עדיין בשלבי הגדרתהכשפה המוסיפה את מימד הזרימהה- WORKFLOW לשפת ה- XML.

אין ספק שה- WCSI הנה צעד לקידום Collaboration צעד לקידום שיתוף הידע.

לא ברור אם השפה תגיע לפס הייצור; לא ברור אם תתקבל כסטנדרט המקובל גם על Microsoft. אך ברורשהאמצעים הטכנולוגיים לרשות ניהול הידע וארגון התכנים הולכים ומתרבים. ועל כךתבוא הברכה.

bottom of page