top of page

פינת הלשון- Knowledge Topology

Knowledge Topology (טופולוגית הידע)

מסגרת המקטלגת את ניהול הידע לארבעה סגמנטים עיקריים:

Intermediation- תיווך הידע; שיתופו בקרב קהילות וקבוצות.

Externalization- החצנה של הידע (מהפרט לכלל);

Internalization- הפנמה של הידע (לשימוש בו);

Cognition- הכרה של הידע; הפיכתו למוגדר וגלוי.

הערה: טופולוגיה זו מייצגת, במידה מסוימת, את מחזור החיים של פריטי ידע מנוהלים.

bottom of page