top of page

קהילות ידע

קהילת אנשים שחולקים ויוצרים ידע הנוגע לתחום מקצועי ספציפי.

קהילות ידע הן קבוצות של אנשים המקושרים ביניהם על בסיס תחום עיסוק משותף, למידה, פרוייקט משותף או כל מטרה אחרת.

קהילות אלו מאפשרות שיתוף ידע בין האנשים במפגשים פנים אל פנים ובדרך וירטואלית.

לחברת ROM מתודולוגיה לבחינת קהילות ידע וסיכויי ישימותן, לאיפיון והקמת הקהילות וניהולן השוטף. 

חברת ROM שמה דגש על ערך מקצועי תוך כדי טיפוח אמון וגיבוש הקהילה כקבוצה מלוכדת.

bottom of page