top of page

חדשות אפריל 2004

מאת עינת שמעוני Meta Group


בכנס מטה גרופ השנתי האחרון הוקדש מסלול מיוחד לתחום ניהול הידע והפורטלים הארגונייםוכן סופקה סקירה לגבי תחומים אלה בשוק הישראלי. המסקנות כפי שהשתקפו במהלך הכנס התמקדו בכמה נקודות עיקריות:

מבחינת כלי מערכות המידעשעד עתה לא ממש סיפקו מענה הולם לצרכי רוב הארגוניםתחום ניהול הידע הולך ונתפס יותר ויותר כאוסף של שירותים שיש להפעילם מתוך הקשר מסוים של פעילות עסקית ספציפית (לדוגמהיש להפעיל מנגנוני שליפת מסמכים ושירותי חיפוש בתוך תהליך של הוצאת הצעת מחיר ללקוח). כמו כןהיום ברור כי ארגונים הרוצים להטמיע עקרונות ניהול ידע בקרב העובדיםצריכים לשנות גישה ולחשוב כיצד הם דוחפים לעובד את המידע הדרוש לו תוך כדי עבודתו וסביבת עבודתו היומיומיתולא להסתמך על כך שהעובד יבקש את המידע.

כמו כןמסקר שערכה לאחרונה עינת שמעוני – אנליסטית מחברת מטה גרופ ישראל - עולה כי רוב פרויקטי המחשוב המנסים לתת מענה לתחום ניהול הידע בישראל יתמקדו גם ב 2004-5 בשני תחומים עיקריים:

פורטלים ארגוניים וכלי ניהול וקטלוג מסמכים ארגוניים.

לסיכוםבתחום מערכות המידעכלי ניהול ידע נתפסים כעת בצורה יותר פרגמטיתמנמרים שואפים לבניית תשתית עבוד עובד הידע המורכבת משירותי ניהול תכניםחיפושיכולות פרזנטציהכלי ניהול תהליכיםואולי החשוב מכל – שילוב עולם ה"ידע" שעד כה היה "מופרד" מהתהליכים התפעולייםבעולם האפליקציות התפעוליות.

לפרטים נוספים ומחקרים של חברת מטה גרופ:

bottom of page