top of page

קוראים מגיבים- איתן ורדסהים - מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי - מועצה אזורית "תמר

הרשימו אותי כל חלקי החזון שהוצגו על ידכם. למוריה ברכות על החלוציות וההתמדה ללא לאות.

מתוך הדברים נראה כי יש לחבר מנהלי ידע עם מנהלי תהליכים ארגוניים (יועצים ארגוניים) ואולי אף מומחי שיווקכדי לקדם פריצות דרךבהפיכת הידע לכלי עבודה מרכזי בידי מנהלים.

עדיין רוב הארגונים נמצאים הרחק מאחור ביחס לחזון שנפרש בפנינו.

  • עדיין ברוב הארגונים לא יודעים היכן לחפש את הידע (פיתוח מרחבי חיפוש).

  • עדיין ברוב הארגונים לא פיתחו את היכולת לסנן מידע ולהופכו לגוף ידע רלוונטי.

  • עדיין אין מסורת בארגונים רבים של ארגון המידעגיבושו במסגרות ידע רלוונטיות והפיכת הידע נגיש לכולם.

  • עדיין לא התפתחה ברוב הארגונים מסורת - תרבות של שימוש מושכל במידע והפיכתו לגוף ידע אפקטיבי.

בחלק גדול מהארגוניםגם כשקיימים הכלים הבסיסיים לארגון הידעמשתמשים במערכת כמו במוח האנושי (ניצול של 10% מיכולתו). לכן החזון שלי לשנים הקרובות - הקמת צוותי מומחים בין תחומיים פנים ארגוניים ל- איסוף המידעלארגונו במסגרות ידע רלוונטילהטמעת השימוש במידע והידע כתרבות ארגוניתלשימוש אפקטיבי ויעיל בטכנולוגיות המתפתחות והנמצאות בכל ארגון. זה יחייב כמובן ריקוד משותף למומחי ידע ומומחי תהליכים ארגוניים.

שתהיה לנו שנה של פריצת דרך בכל אלו.


איתן ורדסהים - מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי - מועצה אזורית "תמר"

אם גם לכם יש תגובה- נא שלחו ונשמח לפרסם.

bottom of page