top of page
  • תמונת הסופר/תענת אלתר

Enterprise Knowledge Platform, MindCite

בארגונים רבים זקוקים לידע ומידע, הן ממקורות חיצוניים והן ממקורות פנימיים לצרכים שונים. ישנם לא מעט ארגונים שבהם קיימת עבודת מחקר נושאית לצד ביצוע הפרוייקטים. ישנם לא מעט ארגונים שבהם קיימות מחלקות שעיקר עבודתם היא בלימוד והעמקת הידע בנושאים הרלוונטיים לתחום עיסוקם. דוגמה לכך הנה ארגון המייצר תרופות. נוסף על ייצור התרופות הוא עוסק במחקר של פיתוח תרופות חדשות. לא מעט ארגונים גם עורכים לא פעם מחקרי שוק ועוסקים במודיעין עסקי, במודיעין תחרותי ובאיסוף מידע על לקוחות ושותפים.

המידע לצורך הלימוד והמחקר יכול להימצא בשני סוגי מקורות:

מקורות פנימיים בארגון עצמו: במסמכים, במאגרי מידע, בספריות הציבוריות ב – Outlookובשרתי שיתוף מסמכים Exchange ו-Lotus notes, במערכות לניהול לקוחות, באינטראנט הארגוני ובעיקר בראשם של האנשים.

מקורות חיצוניים לארגון: באתרי אינטרנט, בעיתונים וכתבי עת, בספרים ובספריות ומאגרי מידע אלקטרונים ועוד.


כל מחקר באשר הוא מכיל מספר שלבים: זיהוי, איסוף, סינון, קטלוג וסיכום המידע. אולם לא תמיד יש לארגונים את המשאבים והידע לעשות זאת. לא תמיד הארגון מכיר את כל מקורותיו הפנימיים ולרוב אינו מכיר את כל המקורות החיצוניים הקיימים במושא המחקר שלו.

מנועי החיפוש יודעים לבצע את החיפוש תוך הרחבת התוצאות ע"י שימוש בתזאורוס וצמצום התוצאות תוך מיקוד והקבצה. מנועי חיפוש משלבים יודעים לחפש במספר רב של מקורות ומנועים. אולם הם אינם יודעים להציע מקורות נוספים מעבר לאלו המוגדרים. יתר על כן, הם אינם מבצעים את הניתוח והסיכום של התוצאות.

הפורטל מספק גישה נוחה ומהירה למידע פנימי אך אינו מבצע את הניתוח והסיכום של הנושא מתוך אוסף המקורות שלו.


פלטפורמת הידע הארגוני או בקיצור EKP ( (Enterprise Knowledge Platformמספקת תשתית טכנולוגית לניהול ידע לשם מחקר נושאי- מדעי, מחקרי שוק, מודיעין עסקי, מודיעין תחרותי ועוד. ה- EKP מספק ידע רלוונטי למשתמשים באופן אוטומטי ומתוזמן.

התשתית מאפשרת חיפוש מידע במקורות מידע שונים כגון ERP, אי מיילים, כלי ה - Office השונים, מאגרי מידע דוגמת Oracle ו – SQL Server, פורטלים, אינטרנט וספקי מידע נוספים. החיפוש מתבצע ברמה גבוהה ביותר על סמך הגדרות שונות למקורות החיפוש: באילו מהמקורות יש לחפש לעומק וכמה רמות ובאילו מקורות לחפש לרוחב ועד כמה תוצאות להביא.

ה – EKP מבצע את התהליכים הבאים:

  1. זיהוי ואיתור

  2. איסוף

  3. סינון

  4. אינדוקס וקטלוג

  5. סיכום של מידע מובנה ולא מובנה.

הפלטפורמה מספקת סדרה של שירותי ידע כגון הפצה, שיתוף וניתוח אינפורמציה כמו גם חיפוש, הודעות מתפרצות ומינוי לקבלת מידע על תוכן חדש או מעודכן בדואר האלקטרוני.

ה – EKP הנו פלטפורמה המשיקה לכלי שיתוף וניהול ידע שונים כמו פורטלים, קהילות ידע ועוד.


וEKP עושה שימוש רחב באונתולוגיה ארגונית. היא מאפשרת צפייה תלת ממדית על סביבת הידע הארגונית המבוססת על האונתולוגיה של הארגון, רשת רב שכבתית של יחסים בין מונחים ארגוניים. היא משתמשת באונתולגיה גם בחיפוש המידע ובקטלוגו ומציע למשתמש שאילתות נוספות הרלוונטיות לחיפושו כדי שיוכל לקבל גם מידע חשוב שאולי לא ידע על קיומו או לא חשב עליו מראש. לסיכום, פלטפורמת הידע הארגוני EKP מאגדת יחדיו יכולות רלוונטיות של פורטל, חיפוש, אינטגרציה של יישומים ארגוניים, חזות ושיתוף ידע. בכך היא מפחיתה את הזמן להשגת הידע הדרוש, מציגה את המידע עם ההקשר הרצוי, מבטיחה שימוש חוזר ומרובה בידע ספציפי לתהליכים עסקיים. העובדים המשתתפים במגוון פרוייקטים מקבלים תמיכה בקבלת החלטות תוך גישה מהירה ויעילה למידע ויישומים. שלא כמו פורטלים ארגוניים (Enterprise Information Portal) EIP, אשר מציגים יישומים בחלוניות סמוכות מבלי להתייחס למשמעות תוכנם ולקשרי הגומלין ביניהם, EKP מאפשר למשתמשים לקבל קשרים בין פריטים ממוקדים ממקורות שונים תוך הגברת משמעותם. יכולת ייחודית זו מאפשרת לראות את קשרי המידע בין אפליקציות שונות במבט מאוחד על תהליכים עסקיים וארגוניים חוצי מערכות. המוצר Citer של חברת MindCite, מממש את אונתולוגיה ארגונית דינמית כמתואר במאמר זה.


Comments


bottom of page