top of page

15

סיכוני ידע

מספר פריטים בנושא: 

גלעד כהן

31.5.20

עד כמה הנכסים שלך חשובים לך?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

נגה ציפמן

1.6.19

הגורמים הדינמיים והרגשיים המשמעותיים להצלחתה של קבוצה לפיתוח ידע

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ד"ר מוריה לוי

30.4.19

PVaR - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

6

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.8.15

Good Strategy - Bad Strategy - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

5

דקות

ד"ר מוריה לוי

30.9.14

ניהול ידע בשירות ניהול הסיכונים בארגון

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

ד"ר מוריה לוי

28.2.13

A Practical Guide to Risk Management - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

5

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.5.12

Making Cents out of Knowledge Management - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.3.11

Open Leadership - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

7

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.5.10

The Profit Impact of Business Intelligence - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

5

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.1.09

Business Intelligence Roadmap - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

17

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.1.08

מנהיגות במבחן. סיכום ספרם של רונלד חפץ ומרטי לינסקי

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

13

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.1.07

ללמוד איך ללמוד מניסיון - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

10

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.10.05

אתגרים ועוצמות- מה עושים איתם?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

גלוריה כנרות

31.3.03

Knowledge-based Marketing Engineering

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

5

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.12.99

ניהול סיכונים- רשימת הסיכונים הנה תשתית לפרוייקטים הבאים

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

bottom of page